Preview Mode Links will not work in preview mode

EnerSikt


Jun 5, 2019

Shipping er en av de få bransjene som Norge har mulighet til å påvirke internasjonalt, ikke minst når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser fra båter, ferger og skip.

I denne episoden av EnerSikt vil vi høre om hva som kan gjøres for å redusere utslippene, både langs kysten og fra skip som krysser de store hav. Vi har med oss Lasse Fridstrøm, senior forsker og økonom ved Transportøkonomisk institutt, TØI, Gunnar S. Eskeland, professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk, IFE.

EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Society). www.CenSES.no.